Z historie dobrovolných hasičů v Brníkově

       Náš nejmladší sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1903 právě v obci Brníkov. Ač se nám do dnešní doby nezachovaly přímé záznamy z této doby, tak není pochyb o tom, že sbor byl založen řídícím učitelem v Ječovicích Antonínem Löblem, který byl do sboru přijat s ostatními zakládajícími členy 29. března v roce 1903. Své pojednání o historii hasičů v Brníkově jsem čerpal ze zápisu, pořízeného při oslavách 40 letého trvání sboru a z matriky činných členů.
1943        Oslava k 40. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Brníkově se konala dne 21. února 1943 v hostinci u Nejedlých. Tato významná chvíle ani nemohla zůstati bez náležité oslavy, zvláště když jsou tu ještě bratři, kteří se tohoto výročí dožívají a to jako členové zakládající.

Jsou to:

Josef Frič,- dělník z Brníkova, narozen 1876-jednatel
Václav Šum,- rolník z Brníkova, narozen 1888, pokladník a náměstek velitele
Matěj Šinovský,- náměstek starosty
Rudolf Mareš,- tesař z Brníkova, narozen 1880 - sborový posel
Josef Novotný,- činný člen
František Šum,- čestný člen zakládající
Antonín Löbl, ředitel měšťanské školy v Roudnici n.L.-první cvičitel

       Leč válečná doba znemožnila pořádati oslavu v rámci sjezdu a proto usnesl se výbor, že toto jubileum oslaví místní slavností, spojené s koncertem. Bylo získáno povolení okresního úřadu k pořádání koncertu a vyjednána kapela Ladislava Friče z Budyně nad Ohří za 1200 Kč. Bratrská zemská jednota v Praze byla požádána o zaslání čestných diplomů za 40 letou službu hasičskou pro 5 zakládajících členů. Odevzdáním diplomů a proslovem k vyznamenaným byl pověřen starosta libochovického obvodu br. Josef Wohl, ředitel měšťanské školy v Budyni nad Ohří.

Z cizích bratří se slavnosti zůčastnili:

- za Okresní hasičskou jednotu č.38 v Roudnici-br. Jelínek, jednatel
- za libochovický obvod - Josef Wohl, starosta
                                       a Josef Macke, zástupce velitele
- za SDH Budyně nad Ohří - Josef Paudera, velitel
                                           a Alois Koula, cvičitel.

1943         Po několika hudebních vystoupeních zahájil slavnost velitel brníkovského sboru Antonín Brožovský. Hned na to se ujal slova br. Wohl, který ve svém proslovu vysvětlil význam těchto oslav, jako uznání 40 leté obětavé práce domácích hasičů. Dojemná byla vzpomínka, kterou věnoval těm bratřím, kteří stáli u kolébky sboru, ale dřímají již věčný sen. Shromáždění povstává, uctívá památku všech zesnulých bratří a hudba hraje jemně píseň "Zahučely hory". Mnohé oko bylo zaroseno slzami na milé vzpomínky.

       S vroucím přáním pevného zdraví do dalších let, odměňují pak bratři Wohl a Jelínek, diplomy od Zemské hasičské jednoty a zvláště děkují bratru Fričovi, který plných 40 let zastával funkci jednatele. Bratr František Šum obdržel diplom od sboru, týž diplom odevzdá br. Jelínek osobně v Roudnici nad Labem zakladateli sboru br. Löblovi. Na ukončení této pietní akce bylo velitelem Brožovským provoláno srdečné "Zdar!"

       V družné zábavě, za zvuků hudby, bylo pokračováno do pozdních večerních hodin. Že i po finanční stránce tato slavnost plně uspokojila, je samozřejmé. Celkový příjem činil 17,60 Kč, vydání činilo 10 Kč, čistý zisk tedy obnášel 7,60 Kč. Z čistého zisku se 20% muselo poslat na účet německého červeného kříže t.zn. 1,50 Kč. Tolik zápis.

       Z částečně zachované matriky činných členů Sboru dobrovolných hasičů na Brníkově si alespoň připomeňme některá jména:

Jan Kubišta, rolník - velitel II. okrsku, velitel II. obvodu, velitel                                    sboru od roku 1931, sborový vzdělavatel
Václav Lahovský, cestář - stříkačník
Josef Novák, domkář - náčelník samaritánského sboru
Augustín Krpeš, domkář - stříkačník
Antonín Šinovský, dělník - stříkačník a zástupce velitele
Václav Koutník, zedník - samaritán
Ferdinand Lahovský, kolář - zástupce velitele
Antonín Brožovský, řezník - pokladník a starosta
František Chroust, tesař - pokladník
František Landa, kolář - pokladník pohřební pokladny
Jaroslav Mrázek, kovář - zbrojmistr

       Budeme-li v tomto výčtu pokračovat, dojdeme k dalším jménům, které se staly součástí brníkovského hasičského sboru, jako Václav Čermák, Josef Kulovaný, František Zázvorka, Václav Krahulík, Břetislav Zázvorka, František Provinský, Václav Mareš, Václav Košťál atd. Najdeme zde také jednu ženu, samaritánku Vlastu Růžičkovou.
1943        V roce 1944 téměř všichni členové sboru vstupují do Svépomocné pohřební pokladny. V této době byl sbor poměrně silný - měl 42 členů činných, 19 členů přispívajících a 36 dárců. V únoru 1945 se celý sbor zúčastnil pohřbu svého zakladatele Antonína Löbla v Roudnici nad Labem, který byl za své zásluhy jmenován čestným členem sboru. Až v tomto roce se vzdává své jednatelské funkce Josef Frič, který ji vykonával 42 let. Brzy se však ještě stane starostou sboru.

Vzniká celý nový výbor ve složení:

Antonín Brožovský - starosta
Ferdinand Lahovský - velitel
František Provinský - zástupce velitele
Tomáš Brož - jednatel
František Chroust - pokladník
František Landa - pokladník
Jaroslav Mrázek - zbrojmistr
Josef Novák - dozorce samarity
Josef Kulovaný - sborový posel
Antonín Novák - revizor účtů
Václav Krahulík - revizor účtů
Václav Krahulík ml. - revizor účtů

       Prvním poválečným činem nového výboru bylo zorganisování oslav M.J. Husa. Za účasti veškerého občanstva Brníkova, ubíral se průvod v čele s hasičským sborem, národním výborem a školní mládeží k připravené hranici. Tam učitel Pilous ve své řeči vylíčil život Husův a velitel Lahovský krátce vysvětlil poměr hasičstva k Husově památce. Zapálením hranice na památném Řípu, byl dán povel k zapálení hranic v celém okolí. Na Brníkově se k tomu ještě vypalují barevné světlice.

       Ze zápisů z této doby se dozvíme, že každý člen určený k účasti na pohřbu se musel 1943 zůčastnit a pokud nemůže, tak si najde zástupce, jinak zaplatí 50,- Kč pokutu. V hostinci u Nejedlých byly pravidelně konány plesy a jiné zábavy, které byly velice hojně navštěvovány místními, tak i přespolními občany. Do obce jsou zváni divadelní ochotníci ze sboru v Libochovicích, kteří zde pod vedením pana Pastyříka sehrají několik představení, ale v organisační režii hasičského sboru na Brníkově.

       V roce 1948 dochází i na Brníkově k t.zv. očistě. Místním akčním výborem je na funkci velitele sboru dosazen František Provinský, náměstkem velitele se stává Václav Matička, jednatelem Václav Košťál. Předsedou sboru však zůstává Josef Frič. Antonín Brožovský se v tomto novém výboru stává pokladníkem.

       V nástinu dějin SDH Brníkov by se takto dalo dále pokračovat až do dnešní doby. Ale to jsou již známá fakta a dosud mezi námi žijí pamětníci, kteří nám to řeknou sami. Proto zbývá popřát brníkovským hasičům všechno nejlepší do další činnosti, aby mohli 100 let trvání sboru s hrdostí oslavit.

Miroslav Moravec