OBECNÁ ŠKOLA DVOJTŘÍDNÍ V BRNÍKOVĚ.
     Do této školy chodily děti z vlastní obce Brníkova, Kostelce a ze samoty "Zaháj". Původní budova školní byla nynější pastouška číslo 10 , později byl školou dům č. 45. Škola ta byla jednotřídní až do roku 1885, jelikož dostoupil počet žactva školy té ve tříletém průměru 80, povoleno v zásadě rozšíření školy o 1 třídu. Nová školaPoněvadž ve stávající škol. budově nebylo místnosti, ve které by 1. třída umístěna býti mohla, najala místní školní rada potřebnou světnici v domě soukromém u josefa Malého, krejčího, čís. 72. Konkurs na obsazení místa podučitele byl vypsán, avšak nikdo se nehlásil a jelikož ani výpomocných učitelů nebylo, nemohla se 1. lednem 1887 nová třída otevříti. Od 1. září 1887 ustanoven první podučitel Stanislav Bouška. Prvním učitelem na škole této byl Václav Bernášek, (1820 -31). Po něm následoval Jan Bílý, Václav Pšenička (do r. 1860), Josef Benda (1861-1883), Ferdinand Schlücksbier až do konce 1884, po něm dosazen na uprázdněné místo zat. učitel z Radovesic Adolf Pfeiffer (1884-8).
     Když byl přesazen podučitel Stan. Bouška 1. září 1888 za podučitele do Vlněvsi, dán na jeho místo Václav Slavík. - Jos. Kareš, zat. říd. učitel, (1888 - posud), Ant. Löbl (1889-94), zat. uč. Václ. Řanda (1894-00); Václav Hovorka, zat. uč., (1900 - 5), Ludvík Henzel, zatím. uč., (1905 - posud).
     Škol. roku 1907-8 byla přiškolena ke škole brníkovské samota "Kruhovka", postavená na pozemcích ležících v katastru kosteleckém, ze kteréžto musily dítky choditi do Budyně do školy. Docházka školní až do r. 1869 chatrná; v zimě byla slabá, v létě žactvo skoro do školy nechodilo, ale od té doby se docházka pozvolna sice, ale přece stále lepší. - Nynější škola čís. 106. byla postavena od základu v roce 1889 nákladem 10.641 zl. Zemská subvence byla 800 zl. a 400 zl., tedy 1200 zl. v celku. Roční náklad na udržování školy jest 550 K. Vyučování žen. pracím ručním zavedeno bylo od 1. ledna 1884 a svěřeno Marii Hlaváčkové ze Ředhoště. Vyučovalo a vyučuje se týdně po 3 hodiny. Po M. Hlaváčkové vyučovala ruč, pracím Antonie Hlaváčková a po ní Marie Maišaidrová, provdaná Krejná (-1907). Čtvrtá industr. učitelka jest Marie Brzáková.
     U školy jest zahrada rozměru as 2 a, pro cvičení žáků jest obecná školka. Kabinet jest s malým inventářem; má pouze 68 čísel. Knihovna žákovská měla původně 181 číslo, nyní má 102 čísla; učitelská knihovna má 23 čísla. Tělocvična jest pouze letní. Při škole není nadace, ale obec zdědila po Samueli Braunovi, obchodníku, stříbrnou rentu per 200 K, jejíhož úroku má býti užito k ošacení dvou chudých dítek. Lékařem školním ustanoven jest MUDr. Václav Hrnčíř, obvodní lékař v Budyni n. O.