Obecná škola v Ječovicích.
     Že byla ve zdejší obci škola již v dobách starých, není pochyby, arci byla jen v paměti jednotlivců. Pamětní kniha farní vypráví, že P. Jos. Hasler, 1776 administrátor zdejšího kostela, vystavěl budovu školní na místě, kde posud stojí. Prvotní školní budova byla jednopatrová. V hořejší části byl byt učitelův o třech pokojích, kuchyni, komoře. Dole byla učebna, sklep, dřevník. Škola Ječovice Byla to škola jednotřídní, některý rok až 130 žáků prý mající. Chodili sem z Ječovic, Bohdalu, Podbradce. Později místnost tato nedostačovala, poněvadž sem začali choditi z Lukova, kteří se z Vraného vyškolili. Bylo nutno pomýšleti na rozšíření školy. K tomu došlo r. 1865. Nákladem 6000 zl. vystavěl mistr zednický Junek z Budyně třídu druhou. Dvojtřídní tato budova byla posvěcena dne 14. června 1866 arc. vikářem P. A. Štěpničkou za assistence P. Vojt. Náhmra u přítomnosti učitelů domácích i okolních a mnoha jiných lidí.
     Záznam o prvém učiteli Janu Bendovi, jenž působil zde do r. 1832, byl učiněn teprve r. 1782. Po něm učiteloval V. Richtr do r. 1841. Nástupcem jeho byl Jan Bílý do r. 1877, jenž působil celkem po 58 let. Za pomocníka byl mu dán r. 1865 Jos. Benda. Stářím velkým jsa přemožen, předal školu svému pomocníku Jos. Bendovi, přejav sám místo pomocníka, kteréž místo zastával do své smrti. Zemřel v kostele na kruchtě, kdež do posledního dechu zpíval. Jak a z čeho učitelé žili, o tom se velice málo dočítáme. V prvé době měl učitel 10 korců polí od záduše u Lukova "nad hájem" zvané a skrovnou štolu za varhanictví. Za vyučování vybíral si sobotáles, který arci byl skrovný, neboť učitel hleděl si šumařením příjmy zlepšiti. Učitel dosazován byl vrchností libochovickou, Kteráž byla patronem školy do r. 1863. Potom byly utvořeny školní výbory, kteréž samy byly pány nad školou.
      Dozor nad školou vykonávaly úřady církevní do roku 1868, potom převzal vedeni stát. Zřízeny byly školní rady a vešly v život školní zákony.
      Po roce 1869 zůstala škola dvojtřídní majíc dostatečný počet žáků. Byli v té době říd. učiteli definit. Jos. Benda do r.1897, zatím. Ant. Löbl do r.1899, defin. Ant. Pěnkava do r.1903, zatím. Karel Hertan do r.1904, defin. Jos. Zázvorka posud. Učiteli byli J. Bílý od r.1869-77, V. Soukup od r. 1877-9, defin. K.Jirsa do r. 1885, defin. Jos. Matějka do r.1889 defin. V. Fořt do r.1893, defin. V. Hovorka do r.1895, defin. Ant. Löbl. do r. 1897, zatím. Fr. Horák do r. 1898, defin. Ant. Löbl do r. 1903, zatím. Jan Pavlečka do r. 1905, zatím. Jos. Stejskal do r. 1907, zat. a def. Bohumil Adamec posud.
      Školní plat byl v prvých změnách placen, avšak brzy byl rozvržen na přirážky. Docházka do školy v zdejším kraji jest poměrně pilná. V zimní době chodí děti pilně, ba i velmi pilně do školy, v létě však mnozí starší zůstávají doma, jsouce rodiči přidržováni k pracím polním neb k hlídání malých dětí.
      Škola naše uvnitř jest samý kout. Učebny pro velký počet žactva (v poslední době 163) jsou nedostatečné. Nejméně vhodný jest kabinet, býval dříve na chodbě prkennou ohradou opatřen, ted jest v bývalé komůrce vedle záchodů, která má tu jedinou výhodu, že jest suchá, ale tmavá jako pravý tmavý kabinet. V ní rozvěšeny jsou obrazy, mapy a rozloženy pomůcky, též jest v ní velká skříň, v níž jest knihovna žákovská. Knihovna tato má dnes 251 knihu. Vedle této jest umístěna knihovna učitelská, založená V. Nahmrem, zdejším farářem, r. 1876. Má 72 čísla.
      Pro rozvoj školy místnosti tyto nestačí. Jest potřebí nové třídy postupné, avšak zdejší přiškolené obce posud se jí brání, chtíce samy míti ve své obci školu, což však pro nedostatečný počet dítek a malou vzdálenost asi sotva bude. I v ostatních požadavcích stále vše zůstalo při starém. Na vytápění a čištění, na ostatní potřeby jest od r. 1869 stále výdaj 360 K, který letos 1908 zvýšen na 380 korun.
      Roku 1883 zavedeno bylo vyučování ženským pracím ručním v jednom oddělení po 4 hodinách týdně. Industriální učitelkou byla M. Hlaváčková z Ředhoště do r. 1890. Po ní Ant. Hlaváčková do r. 1896, pak A. Maischeidrová-Krejná. Ted vyučuje se ve 2 odděleních po 6 hodin týdně.
      Škola má zahradu ve výměře 120m2. Pro zdejší školu ustanoven obvodní lékař ze Mšeného MUDr. J. Vogeltanz.
      Letos chodí do měšt. školy v Libochovicích 4 žáci z Podbradce a 5 z Ječovic. Do gymnasia ve Slaném chodí 1 žák z Lukova.