Stará škola.
     Není dokladů, z nichž zjistiti by se dalo, kdy zdejší škola byla založena. Pravdě podobno je a z některých poznámek ze spisů na děkanství v Budyni nad Ohří chovaných vysvítá, že stalo se tak asi na samém sklonku století osmnáctého, neboť mluví se tam o fasi~školy brníkovské ze dne 7. srpna 1798. Stará škola Ale zdá se, že v y u č o v a t i v této škole ani tou dobou se nezačalo asi pro nedostatek učitelů. Zdali vůbec děti z Brníkova do školy chodily a kam, také s jistotou říci nelze. První učitel, jenž se uvádí při škole v Brníkově, byl V á c I a v B e r n á š e k, ustanovený úřadem okrsku školního nejspíše v roku 1820. Působil zde až do své smrti (dne 28. záři 1831). Jakých příjmů požíval, není známo. Druhým učitelem byl J a n B í l ý, exponovaný pomocník ; působil tu do roku 1843; byl přesazen do Ječovic. Ustanovení jeho za učitele stalo se nejspíše teprve r. 1841, poněvadž tu vyskýtá se teprve fase o příjmech učitelových, jež vykazuje, že příjem jeho (rozličné dávky) byl 50 zl. 15 kr. kon. m. V uvedeném roce teprve lze stanoviti, že do školy v Brníkově, která se tu jmenuje filiální (na rozdíl od farní školy v Budyni n. 0.), chodily děti z Brníkova a Kostelce. Dle výpovědi některých starších občanů vyučovalo se původně v nynější obecní pastoušce (č. 10); nynější školní budova (č. 45) nebyla však původně v té velikostí a teprve později byla zvětšena. Poněvadž služné učitelovo 50 zl. 15 kr. kon. m. bylo příliš skrovné, povolilo c. k. gubernium, aby učiteli v Brníkově vyplácen byl příspěvek k služnému 20 zl. kon. m z kostelní pokladny v Nížebohách, Roku 1843 ustanoven do Brníkova V á c I a v P š e n i č k a, učitel, jenž tu působil do raku 1860. Fase z roku 1843 vykazuje služné učitelovo v rozličných dávkách úhrnem 60 zl. 361/2 kr. kon m. Roku 1854 žádali občané z Kostelce, aby škola z Brníkova do Kostelce přeložena byla. Dne 16. října 1854 byla též v záležitosti té od "úřadu školního okrsku" vyslána komise, aby vše na místě shlédla; proč věc zůstala nevyřízena, neví se. Po smrti učitele Pšeničky ustanovena vdově a sirotkům pense: vdově denně 14 kr. k. m., 2 dětem denně po 31/2 kr. k. m. Roku 1860 žádal na uprázdněné místo učitele J o s e f B e n d a a obdržel je, stav se učitelem filiálním. Dle fase chodilo roku 1860 do školy v Brníkově 30 chlapců a 34 děvčata z Brníkova a 8 chlapců, 10 děvčat z Kostelce. Služné dle fase z tohoto roku bylo již 246 zl. 521/2 kr, k. m. Když pak r. 1869 zákonem říšským školství vůbec z rukou církve vzato ve správu státní, přidělena škola v Brníkově ke školnímu okresu roudnickému a nazvána obec. školou jednotřídní. Učitelem jmenován tu dosavadní zdejší filiální učitel Jos. Benda. Služné ustanoveno učiteli dle třídy čtvrté, nejnižší, 300 zl. rč. Ke Škole přidělena samota dvůr Zaháj. Roku 1875 byly třídy služného zemským zákonem přeměněny; škola zdejší zůstala sice opětně ve třídě IV., služné třídy té však zvýšeno na 400 zl. a funkční příplatek za vedení správy školní 50 zl., tudíž 450 zl. Mimo to učitel užívá 2 korců pole "Pod Bělou" a 6 korců "V Borovém". Roku 1875 žádali občané z Kostelce u c. k. okr, školní rady v Roudnici, aby od Brníkova byli vyškoleni a Budyni n. O. přiděleni, kteréžto žádosti škol. úřady vyhověno. Sobotálesu se platilo 26 kr. z jednoho dítka, později 16 kr. Docházka školní bývala v těch dobách velmi chatrná; v létě nechodily děti do školy vůbec, v zimě procento velmi nepatrné. Dnem feriálním byl čtvrtek. Hlavní prázdniny trvaly ode dne 1. srpna do dne 16. září. Mimo to neučilo se v dvou posledních dnech masopustních, o posvícenském pondělí o pouti v Ječovicích (dne 4. prosince). Kdy byla stará škola přestavěna, nikde není poznamenáno. Nynější nová škola č. 106. byla postavena r 1889 nákladem 10.641 zl., jenž hrazen z pokladny obecní. 0 udržování školy starala se obec; taktéž obstarávala její čištěni, vytápění všeliké správky atd. Zkoušky na škole bývaly veřejné a to obyčejně ke konci škol. roku. Přijíždívali k ním vikář a vikariátní tajemník a někteří rodičové a členové obec. výboru bývali také přítomni.